所在地:香港
9 T0 H! u* l; A( Q2 o速度:很快$ k9 z2 t4 ~1 W
是否有其他問題:沒有

TOP

所在地:上海. C' [  B% ~+ W5 e+ L: H5 `1 S( e
速度:(很快/中等/很慢)很快8 L/ c( Q* G4 Q2 c* o" @
是否有其他問題:(請詳細描述)否

TOP

所在地:重庆tavia.org. r& i( F$ G# L  G) K9 {
速度:很快/ f. J/ a; U& c5 h, l3 A
是否有其他問題:没有

TOP

所在地:HK
5 @# G9 w. H+ V- o9 R; Y( f' o3 x速度:很快怡居 杨怡国际总站! p) R9 [8 F6 y/ F
是否有其他問題:沒有

TOP

所在地:浙江
  f# G" _; a: x9 p1 l  I& X( x- q怡居 杨怡国际总站速度:(很快/中等/很慢)  中等/9 T0 P5 g9 n( o. `; v
是否有其他問題:无

TOP

所在地:北京
6 F% j3 y. S' A+ O* F9 X速度:(很快/中等/很慢)  快& [; U- `; Y' h, U
是否有其他問題:无

TOP

所在地:北京
, `2 v9 J' o! e/ @5 Ltavia.org速度:中等
: g" S" `# ^8 [tavia.org是否有其他问题:暂时没有。

TOP

所在地:HK
* ]. b& E; C& P4 k速度:很快
) P8 E" k- R( @2 s- e5 o是否有其他問題:否

TOP

所在地:江西怡居 杨怡国际总站+ i6 N. d8 Y7 v# C" D
速度:(很快/中等/很慢)中等tavia.org5 l8 S" C+ K/ m
是否有其他問題:否

TOP

所在地:上海
$ b/ D9 ?' Y5 ]2 i) v. ^8 f# Z怡居 杨怡国际总站速度:(很快/中等/很慢)  中等. q) o% R- J+ k$ p9 i7 R
是否有其他問題:否
http://www.itxtbook.com/read.php?tid=583&u=584050  好多书看
今年是喜欢上阿怡的第三个年头,希望2011年对于你和我都有一个新的突破,加油吧!

TOP

所在地:安徽* ^* t' ^0 _7 u3 @  O( z; U
速度:(很快/中等/很慢)  :很快(确切的说是中等偏快)
: ^4 U  \3 B( {$ f' g是否有其他問題:否

TOP

所在地:长沙
( v% _: V# b: Q速度:(很快/中等/很慢)中等3 y1 z' k: s) p% l9 d* z
是否有其他問題:(請詳細描述)无

TOP

所在地:USA
/ ?- o5 q% }: n& h3 r& _9 |+ Z怡居 杨怡国际总站速度:中等
2 `" U5 o; V1 ~  ttavia.org是否有其他問題:打开网页的速度还不错,但是回复就有点滞后' i2 H5 V; E( O$ ]( \6 v6 ^4 ^
) |  P) U; H0 c# X6 x5 L. f
[ 本帖最后由 fanching 于 2009-12-3 02:37 编辑 ]

TOP

所在地:HONG KONG
. z2 F$ l7 X4 X: I9 L+ h速度:很快,,,(:
2 l8 o$ \0 _0 G+ Z) q是否有其他問題:NONE

TOP

所在地:加拿大
! ^3 f% _7 T- l9 b0 V+ V4 v速度:(很快/中等/很慢): 很快1 E, X" O5 U" N" J
是否有其他問題:無

TOP

所在地:上海
# M7 U+ C* ?. x8 ~# N速度:(很快/中等/很慢)  很快怡居 杨怡国际总站) U% B3 i7 L. k
是否有其他問題:/

TOP

所在地:加拿大怡居 杨怡国际总站, S$ M/ A+ N4 [- b# O% A
速度:(很快/中等/很慢)! 很快  ^5 O8 S( E# m- T+ j4 Z% T
是否有其他問題:沒有

TOP

所在地:汕头
( C/ x* ]  @+ m) }2 B! Z速度:中等6 F) ?8 K- D# A& a1 E0 a- q
是否有其他問題:否

TOP

所在地:江门8 s3 ^- M7 v" T  ^5 _/ b7 v
速度:很快
; q8 s9 k" g2 O/ Y+ Atavia.org是否有其他問題:没有

TOP

所在地:北京5 t$ \- n: s) t/ Y- V
速度:(很快/中等/很慢) : 很快- L; j% L% T7 J( G7 @
是否有其他問題:无

TOP